Photos by Kira Zyapaeva:

We are always next to you.

Photo by Kira Zyapaeva

Girl walking in snow

“I’m on my side!”

Photo by Kira Zyapaeva